Header image  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 

Браншови организации

2. Министерсво на земеделието и храните

Инспекторат

Финансови контрольори

Дирекция “Вътрешен одит”

Дирекция“Наблюдение и координация на дейността на разплащателната агенция”

Дирекция “Сигурност на информацията и управление при кризи”

Дирекция “Човешки ресурси“

Дирекция “Административно и информационно обслужване”

Дирекция ”Правни дейности”

Дирекция “Финансово-стопански дейности”

Дирекция “Инвестиционна политика и обществени поръчки”

Дирекция “Международни отношения, връзки с обществеността и протокол”

Главна дирекция “Земеделие”

Дирекция “Поземлени отношения”

Дирекция “Търговски дружества с държавно участие”

Дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз”

Дирекция “Европейски и международни програми и проекти”

Дирекция “Развитие на селските райони”

Дирекция “Растениевъдство и животновъдство”

Дирекция “Качество и безопасност на храните”

Дирекция “Агростатистика”

Дирекция “Държавни помощи и регулаторни режими”

Дирекция “Наука и образование”


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


     

Web design I & I ©2009