Header image  
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ КЪНЧО РАДКОВ
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 

Сортово разнообразие

Лозята са трайни насаждения, използващи се в продължение на над 30 години и изискващи много инвестиции. Ето защо това предполага избора на най-подходящите площи, висококачествен посадъчен материал, качествено засаждане и грижи за младите растения.

Избор на място и подготовка на площта
Лозата има изисквания към топлина, влага и хранителни вещества в почвата, но освен екологични условия, лозовия участък е необходимо да бъде близо до водоизточник.
Подготовката на площта включва: почистване, третиране с химически препарати и подравняване.

<<Предпосадъчна подготовка (риголване)

<<Избор на посадъчен материал
Сортовото разнообразие при лозата е много голямо, като различията между сортовете могат да бъдат: аромат, вкус, оцветяване, едрина на зърното и гроздовете, раннозрелост и др.

<<Проектиране на лозовото насаждение
То включва: икономическа ефективност на насаждението и етапност на инвестициите; необходимите складови и други сгради; необходими мероприятия по организация на територията; разстояния между лозите, формировката и подпорната система и др.
Броят на лозите в един декар се определя от много фактори, като основни са: климатът на района, сортът, почвата и системата на отглеждане. Формулата, по която изчисляваме броя е 1000/Д.д, като Д е разстоянието между редовете, а д е разстоянието между лозите .

<<Маркиране на площта и засаждане на лозите
Изборът на времето за засаждане, спазването на техниката на засаждане и посадъчния материал са от основно значение за процента на прихващаемост на лозите и прираста им.

<<Грижи за младите насаждения
В грижите влизат разрохкване, разораване на почвата, изрязване на росните корени, почистване от плевели, борба с маната и оидиума, попълване на празните места и др.

>> Снимки сортове / период на зреене

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


     

Web design I & I ©2009